Cải tổ Di trú Canada – IRCC CHỈNH SỬA CHÍNH SÁCH PGWP CỦA DU HỌC SINH 2-2024

IRCC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIẤY PHÉP LÀM VIỆC PGWP CHO DU HỌC SINH, NGÀY 15/2/2024

Tiếp theo tuyên bố của Bộ trưởng IRCC về việc sẽ thay đổi chính sách về Giấy Phép Làm Việc Sau Tốt Nghiệp (Post Graduation Work Permit) cho Du học sinh Canada, cùng với tuyên bố Áp dụng Hạn mức (quota) Số lượng Du học sinh Canada 2024-2025 vào ngày 22/01/2024, Bộ Di trú chính thức thay đổi các chi tiết trong chính sách PGWP gồm các điểm đáng chú ý như sau:

  1. Sinh viên học Thạc sĩ Master và Tiến sĩ Doctoral sẽ được cấp PGWP 3 năm (mức tối đa) không phụ thuộc thời gian học tập hay thời lượng chương trình
  2. Thời lượng chương trình sẽ là căn cứ cho cấp PGWP thay vì thời gian học, do đó, sinh viên học vượt, học nhanh vẫn sẽ được cấp PGWP đúng thời lượng chương trình của mình
  3. Thời lượng chương trình học 8 tháng đến dưới 2 năm: PGWP sẽ theo thời lượng chương trình
  4. Thời lượng chương trình học trên 2 năm: PGWP sẽ cấp 3 năm
  5. Sinh viên học hơn 1 chương trình (mỗi chương trình ít nhất 8 tháng): PGWP cấp theo hạn bằng tổng cộng hai thời lượng nếu đủ điều kiện, nếu tổng thời lượng trên 2 năm thì PGWP sẽ cấp 3 năm.
  6. Học từ xa (on-line): cần tuân thủ thời lượng học từ xa dưới 50% tổng thời lượng, học từ xa từ ngoài Canada sẽ không được tính vào PGWP.
  7. Post Graduation Work Permit là một loại giấy phép lao động đặc biệt (miễn LMIA) có thời hạn từ 8 tháng đến 3 năm, sẽ được cấp ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp tại Canada có đầy đủ các điều kiện.

*****

Tổng hợp, dịch: ADRT

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Website IRCC