ĐỊNH CƯ LỰA CHỌN TỈNH BANG/ KINH DOANH – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM/ BUSINESS

Hiện tại có 11 trên 13 tỉnh bang của Canada có chính sách PNP cho riêng mình (trừ Nunavut – updated 2023/10/29). Bang Quebec nằm ngoài hệ thống chung này và đã có chính sách di trú riêng biệt cho mình, gồm cả lĩnh vực định cư lẫn tạm cư.

Nguyên tắc chung khi xin di trú (định cư) của các diện PNP.

Trong số 12 bang có chính sách riêng đó, thì đa số các bang đều có chính sách cho các diện Kinh doanh – Business Immigration (BI) bên cạnh các diện định cư Lao động Tay nghề/ Kỹ năng.

Chúng tôi giới thiệu các chương trình BI thông dụng và đặc sắc của các bang ở trang thông tin này.

  BRITISH COLUMBIA BIZ IMMIGRATION (*)  ONTARIO BIZ IMMIGRATION (*)
ALBERTA BIZ IMMIGRATION (*)  NEW BRUNSWICK BIZ IMMIGRATION
SASKATCHEWAN BIZ IMMIGRATION (*) NEW FOUNDLAND & LABRADOR BIZ IMMIGRATION
MANITOBA BIZ IMMIGRATION (*) NOVA SCOTIA BIZ IMMIGRATION
PRINCE EDWARD BIZ IMMIGRATION NORTHWEST TERRITORIES BIZ IMMIGRATION
YUKON BIZ IMMIGRATION NUNAVUT VỀ DI TRÚ