Toronto đứng đầu danh sách thành phố an toàn nhất Bắc Mỹ

Toronto là thành phố duy nhất của Canada có tên trong danh sách những thành phố an toàn, và cũng là thành phố đứng đầu trong danh sách này trong tương quan với các thành phố tại khu vực Bắc Mỹ. Toronto còn là một trong sáu thành phố an toàn nhất trong 60 thành phố lớn trên toàn thế giới.

Kết quả này được The Economist đánh giá năm 2017 dựa trên các tiêu chí về:

  • Dữ liệu an ninh đô thị (urban security)
  • An ninh số (digital security)
  • An toàn sức khỏe (health security)
  • Ổn định cơ sở hạ tầng (infrastructure security)
  • An toàn cá nhân (personal security)

Photo: Nextvoyage