THỦ TƯỚNG CANADA GIAO NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG NHẬP CƯ THÁNG 12-2021

THƯ THỦ TƯỚNG GỬI BỘ TRƯỞNG IRCC 2021-12-16

IRCC NEWS

  • Phát triển Kinh tế: Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu Nhập cư Phát triển Kinh tế của kế hoạch 2021-2023
  • Tị nạn: Gia tăng chỉ tiêu Nhập cư Tị nạn, bảo vệ người tị nạn, người bị đe dọa, cộng đồng LGBTQ2, etc., tăng số lượng người tị nạn từ 20,000 lên 40,000
  • Đoàn tụ gia đình: Tạo điều kiện cho vợ chồng, con cái đang được xét hồ sơ bảo lãnh có visa (tạm cư) để sớm đoàn tụ trước khi hồ sơ bảo lãnh hoàn tất
  • Lao động tạm thời: đẩy mạnh diện Global Talent Stream, hướng đến hợp pháp hóa lao động đã đóng góp cho các địa phương
  • Quebec: cùng tỉnh bang phát triển cộng đồng nói tiếng Pháp
  • Chủ trì Chính phủ về luật chống nhập cư trái phép (irregular migration) bao gồm làm việc với chính phủ Mỹ lập Hiệp định chung
  • TRV to PR: đẩy mạnh chính sách cho TVR trở thành PR qua hệ thống Express Entry, làm việc cùng Bộ Nông Nghiệp đẩy mạnh xu hướng này cho nhân công trong ngành nông nghiệp
  • Phát triển Vùng Đất Mới: đẩy mạnh hỗ trợ các cộng đồng vừa và nhỏ, thông qua các chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP, và biến chương trình Atlantic Immigration Pilot (AIP) thành một chương trình chính thức.

Dịch & tóm lược: Andrew Duong (10/2023)