TÂN BỘ TRƯỞNG NHẬP CƯ CANADA MR. MARC MILLER

ÔNG MARC MILLER

TÂN BỘ TRƯỞNG NHẬP CƯ CANADA

Ngày 26 tháng 7  năm 2023, Thủ Tướng Canada Trudeau công bố sự thay đổi nhân sự các Bộ của chính phủ, cụ thể là thay đổi vị trí các Bộ Trưởng. Đáng chú ý là:
1. Bộ trưởng Sean Fraser, bộ Di Trú, trở thành Tân Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.
2. Bộ Trưởng Marc Miller, bộ Phát triển Dân Tộc, trở thành Tân Bộ Trưởng Di Trú.
Chúc mừng Tân Bộ Trưởng Marc Miller của bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).
Tóm lược: Andrew Duong, BSc, RCIC (7-2023)

Nguồn: Chính phủ Canada