LAO ĐỘNG CANADA – QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI LUẬT

QUYỀN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Làm việc tại Canada

Quyền lợi của người lao động được bảo vệ

Tất cả người lao động ở Canada đều được bảo vệ theo luật pháp Canada.

Canada rất lưu ý (chú trọng, nghiêm khắc) với việc lạm dụng lao động nước ngoài tạm thời (Temporary Foreign Worker) và Chương trình Lao Động Tạm Thời (TFWP). Nếu bạn là TFW, bạn có các quyền và sự bảo vệ giống như người Canada và thường trú nhân. Người sử dụng lao động lạm dụng người lao động hoặc TFWP có thể phải đối mặt với hình phạt hoặc/và bị cấm tham gia chương trình. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đã từng bị lạm dụng, bạn có thể báo cáo việc đó cho Bộ phận Service Canada.

Các ví dụ về lạm dụng Người lao động:

 • ai đó đang đe dọa, bắt nạt hoặc lạm dụng bạn
 • ai đó đang đe dọa tình trạng của bạn ở Canada
 • bạn không được phép rời khỏi nơi làm việc hoặc nơi bạn sống
 • ai đó đang giữ hộ chiếu hoặc giấy tờ của bạn
 • bạn không nhận được mức lương hoặc thời gian nghỉ ngơi đúng quy định
 • bạn không thực hiện công việc mà bạn đã đồng ý hoặc theo đánh giá của Bản Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA)

Người sử dụng lao động  (chủ lao động) phải thực hiện các quy định sau:

 • cung cấp thông tin về quyền lơi của người lao động
 • cung cấp một bản sao có chữ ký của thỏa thuận lao động vào hoặc trước ngày làm việc đầu tiên
 • trả tiền cho công việc như đã nêu trong hợp đồng lao động. Điều này bao gồm cả việc làm thêm giờ nếu nó được bao gồm trong thỏa thuận.
 • thực hiện những nỗ lực hợp lý để bố trí một nơi làm việc không có lạm dụng, bao gồm cả việc trả thù
 • tuân theo các tiêu chuẩn tuyển dụng và tuyển dụng của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ
 • nhận và thanh toán bảo hiểm y tế tư nhân chi trả cho dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho đến khi người lao động đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế cấp tỉnh hoặc lãnh thổ
 • nỗ lực hợp lý để giúp người lạo động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu họ bị thương hoặc bị bệnh tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động (chủ lao động) không thể:

 • buộc người lao động làm công việc không an toàn hoặc công việc mà hợp đồng lao động không cho phép làm
 • buộc làm việc nếu người lao động bị bệnh hoặc bị thương
 • gây áp lực hoặc buộc phải làm việc ngoài giờ không có trong hợp đồng lao động
 • trừng phạt người lao động vì đã báo cáo sự ngược đãi, công việc không an toàn, nhà ở không phù hợp hoặc hợp tác với cuộc thanh tra của nhân viên chính phủ
 • lấy hộ chiếu hoặc giấy phép lao động
 • trục xuất người lao động khỏi Canada hoặc thay đổi tình trạng nhập cư của người lao động
 • yêu cầu hoàn trả các khoản phí liên quan đến tuyển dụng mà họ có thể đã trả để thuê người lao động

Tóm lược & dịch: Huệ Chi (01/2024)

Nguồn: Chính Phủ Canada