IRCC NEWS – QUY ĐỊNH MỚI VỀ STUDY PERMIT KHI THAY ĐỔI TRƯỜNG HỌC

DU HỌC SINH CẦN XIN LẠI STUDY PERMIT

nếu thay đổi cơ sở học tập hoặc chương trình học.

Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Bộ Di trú Canada thông báo:

Phần C, “Thay đổi cơ sở học tập hoặc thay đổi chương trình học tại cùng một cơ sở”, nêu rõ các điều kiện mà theo đó, sinh viên khi tham gia học sau trung học ở Canada được phép thay đổi cơ sở học tập hoặc chương trình học trong cùng một cơ sở.

Tóm tắt:
Thông báo làm rõ để nhắc lại với các viên chức di trú rằng sinh viên phải thông báo cho IRCC và nộp đơn xin giấy phép học tập mới nếu họ thay đổi cơ sở học tập được chỉ định (Designated Learning Institutions in canada – DLI) trước khi đến Canada.

Trong trường hợp một công dân nước ngoài đến cảng nhập cảnh với thư chấp nhận từ một DLI khác, quyết định xem xét cấp giấy phép du học của công dân nước ngoài là theo quyết định của nhân viên hải quan cửa khẩu.

Nội dung cụ thể:
C. Thay đổi cơ sở học tập hoặc thay đổi chương trình học tại cùng cơ sở
Sinh viên theo học hay nghiên cứu sau trung học ở Canada được phép thay đổi cơ sở học tập hoặc chương trình học trong cùng một cơ sở, miễn là họ không bị giới hạn việc làm đó bởi các điều kiện ghi trong giấy phép học tập. Tuy nhiên, để đánh giá liệu một sinh viên đã thay đổi cơ sở hoặc chương trình học nhiều lần có nên được coi là đang tích cực theo đuổi việc học hay không, viên chức di trú sẽ xem xét lý do của sinh viên dẫn đến những thay đổi đó. Trong trường hợp nhiều thay đổi về chương trình hoặc cơ sở học tập dường như không hỗ trợ kỳ vọng rằng sinh viên đang đạt được tiến bộ hợp lý trong việc hoàn thành chứng chỉ Canada, viên chức có thể xác định rằng người có giấy phép du học chưa đáp ứng điều kiện của giấy phép du học để hoàn thành chứng chỉ khóa học hoặc chương trình học của họ.

Sinh viên phải thông báo cho IRCC thông qua MyAccount khi họ thay đổi DLI trước khi đến Canada và trong khi đơn đăng ký của họ vẫn đang được xử lý. Nếu sinh viên thay đổi DLI trước khi đến Canada và sau khi giấy phép du học cũ của họ đã được phê duyệt, họ phải nộp đơn xin giấy phép du học mới cùng với các khoản phí để tránh khả năng bị từ chối nhập cảnh. Sẽ tốt nhất cho sinh viên nếu đợi cho đến khi đơn đăng ký mới này được chấp thuận trước khi đến Canada. Trong một số trường hợp nhất định, nếu sinh viên đến trước khi đơn đăng ký mới của họ được chấp thuận, nhân viên hải quan biên giới có toàn quyền xem xét đơn xin giấy phép du học của công dân nước ngoài tại cảng nhập cảnh, với điều kiện là sinh viên đã đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc thay đổi DLI của họ. trước khi đến Canada.

Sinh viên nên bắt đầu hoặc tiếp tục việc học tại DLI mới trong vòng 150 ngày kể từ ngày họ ngừng hoặc hoàn thành việc học tại cơ sở giáo dục trước đó. Nếu một sinh viên không tiếp tục học trong vòng 150 ngày, họ nên thực hiện một trong những điều sau:
thay đổi tình trạng của họ (nghĩa là thay đổi tình trạng du khách hoặc tình trạng lao động)
rời khỏi Canada

Nếu họ không thay đổi tình trạng hoặc rời khỏi Canada, họ được coi là không tuân thủ các điều kiện của giấy phép du học.