HIỆP ĐỊNH CPTPP RA ĐỜI 23/1/2018, CƠ HỘI DI TRÚ NÀO CHO VIETNAM?

NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2018, HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TOÀN DIỆN & TIẾN BỘ THÁI BÌNH DƯƠNG RA ĐỜI

Tiền thân là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement), gồm có cả Việt Nam và Canada (2012).

Đến năm 2017, Mỹ rút khỏi Hiệp Định TPP, và 11 thành viên còn lại của TPP phê chuẩn thành lập CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Hiệp định đươc chính thức ký kết thông qua tại Santiago, Chile.

Hiệp định CPTPP ra đời và áp dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho giới kinh doanh, đầu tư của các quốc gia thành viên. Từ đó, sẽ mang lại cơ hội cho người kinh doanh, đầu tư từ Việt Nam đến Canada để làm việc, làm kinh doanh, và tìm kiếm cơ hội di trú mới tại Canada.

Nguồn: Chính phủ Canada về CPTTP.