Diện Doanh nghiệp lớn QUEBEC

Điều kiện nhà đầu tư:

  • Có tổng tài sản cá nhân hoặc cùng với vợ/chồng hình thành hợp pháp với giá trị tối thiểu 1.600.000 CAD. Nếu được cho tặng thừa kế phải phát sinh trước khi nộp hồ sơ ít nhất là 06 ( sáu) tháng.
  • Có kinh nghiệm quản lý cấp cao ít nhất 02 (hai) trong vòng 05 (năm) gần nhất.
  • Đồng ý đầu tư thông qua trung gian tài chính được chính phủ chỉ định không hoàn lại 220.000 CAD hoặc đầu tư có hoàn lại không lãi suất trong vòng 05 (năm) năm số tiền 800.000 CAD

Quyền lợi nhà đầu tư:

  • Hiện nay chương trình này được đánh giá là nhanh nhất để nhận thẻ xanh Canada.
  • Khoản đầu tư được  đảm bảo.
  • Không bị ràng buộc tỉnh bang sinh sống.
  • Cả gia đình nhận được mọi quyền lợi của công dân Canada.

Photo: bruce mars | pexels-photo-834863