CTDT Canada về DU HỌC 2024 – TÓM TẮT CÁC CHI TIẾT CỦA CHÍNH SÁCH CẢI TỔ DU HỌC MỚI NHẤT

IRCC CẬP NHẬT CÁC CHI TIẾT QUAN TRỌNG

CHÍNH SÁCH CẢI TỔ DI TRÚ CANADA / CẢI TỔ DU HỌC

Note: Để dễ theo dõi, loạt tin liên quan về các chi tiết mới của Chương trình Cải tổ Di trú / Du học Canada này sẽ được cập nhật thường xuyên bằng các bài tin mới kèm tất cả các đường dẫn (link) của các tin bài liên quan đã đăng trước đó. 

  1. Bài hôm nay…

**********

Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Di trú Canada IRCC công bố các thông tin chi tiết chính thức về những thay đổi trong chính sách cho Du học sinh trong vài tháng cuối 2023 đầu 2024 này nằm trong Chương trình Cải tổ Du học / Chương trình Cải tổ Di trú Canada 10/2023.

Chi tiết  như sau:

  • Hạn chế số lượng Du học sinh & Thư Xác thực (Provincial Attestation Letter – PAL)

1. Ai sẽ phải có PAL: Hồ sơ xin Giấy phép Học tập (Study permit – SP) nộp sau ngày 22/01/2024 của tất cả các hồ sơ học bậc sau phổ thông (cao đẳng, đại học, post-grad);

2. Ai không phải cần PAL: bậc phổ thông, thạc sĩ, tiến sĩ, người đang ở Canada với SP và/hoặc WP và người phụ thuộc của họ, và hồ sơ các bậc học khác mà đã nộp trước 8:30am EST ngày 22/01/2024;

  • Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP)

3. Từ ngày 15/02/2024, mọi sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ (dù học ít hơn 2 năm) đều sẽ được PGWP tối đa thời hạn là 3 năm;

4. PGWP cấp cho mọi bậc học khác ngoài Thạc sĩ, sẽ bằng thời gian học & tối đa là 3 năm như luật hiện hành;

  • Đối tượng của PGWP cho sinh viên học các trường bán công (public-private college)

5. Du học sinh hiện đang học tại các trường Cao đẳng Bán công, sẽ tiếp tục được PGWP. Du học sinh mới (sau thời điểm này) tại các trường này sẽ không được cấp PGWP;

  • Thay đổi về Giấy phép Lao động Mở (Open Work Permit – OWP) cho vợ/chồng người Du học sinh

6. OWP sẽ chỉ cấp cho vợ/chồng của du học sinh bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ và bậc đại học chuyên nghiệp. Người hiện đã có OWP xin gia hạn sẽ không bị ảnh hưởng;

**********

Tổng hợp, dịch: ADRT

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Website IRCC ngày 05/02/2024