CHƯƠNG TRÌNH ATLANTIC IMMIGRATION PROGRAM AIP – CẬP NHẬT ĐẦU NĂM 2024

CẬP NHẬT MỚI 2024 VỀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ATLANTIC (AIP)

CHƯƠNG TRÌNH ATLANTIC IMMIGRATION PROGRAM

Kể từ tháng 1 năm 2022, chương trình định cư thí điểm Atlantic Immigration Pilot Program trở thành chương trình định cư thường trực Atlantic Immigration Program.

Để nhập cư vào Atlantic Canada thông qua chương trình này, bạn phải là

– sinh viên mới tốt nghiệp của một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở Atlantic Canada, hoặc

– một công nhân lành nghề;

– nhận được thư mời làm việc từ một người chủ được chỉ định ở vùng Atlantic Canada.

Bạn có thể sống ở nước ngoài hoặc đã ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Atlantic Immigration Program, bạn phải có:

– Kinh nghiệm việc làm: làm việc tối thiểu 1560 giờ (tương đương 1 năm làm việc nếu bạn làm việc 30 tiếng một tuần) trong vòng 5 năm cuối, trừ phi bạn là sinh viên tốt nghiệp từ một trường hậu trung học ở vùng Atlantic Canada.

Du học sinh tốt nghiệp không cần phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm nếu:

– Có bằng cấp hay chứng chỉ ít nhất là 2 năm học cấp bởi một cơ sỏ giáo dục hậu trung học được công nhận ở 1 trong 4 tỉnh bang vùng Atlantic Canada (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island   Newfoundland and Labrador)

– Là sinh viên toàn thời gian trong suốt thời gian học

– Sống ở một trong những tỉnh bang vùng Atlantic Canada (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island   Newfoundland and Labrador) ít nhất 16 tháng trong vòng 2 năm trước khi tốt nghiệp.

– Học vấn: có chứng chỉ một năm học sau trung học nếu việc làm mà người chủ cho bạn thuộc TEER 0 hoặc 1 hoặc có bằng tốt nghiệp trung học nếu việc làm mà người chủ cho bạn thuộc TEER 2, 3 hoặc 4.

Nếu bạn học ngoài Canada, bạn cần đánh giá bằng cấp của bạn để xác nhận rằng trình độ học vấn bằng hoặc cao hơn trình độ học vấn cần thiết.

Báo cáo đánh giá bằng cấp của bạn phải chưa quá 5 năm ở thời điểm chính phủ nhận được đơn xin thường trú của bạn.

Bằng cấp của bạn phải được cấp trong vòng 24 tháng trước ngày bạn nộp đơn xin thương trú.

– Ngôn ngữ: CLB 5 cho công việc ở TEER 0, 1, 2 hoặc 3 và CLB 4 cho công việc ở TEER 4.

– Tài chính: cần có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và gia đình khi đến Canada. Số tiền này phụ thuộc vào số thành viên trong gia đình.

– Thư nhận việc từ một trong những người chủ có tên trong danh sách chỉ định của các tỉnh bang New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island. Thư nhận việc phải tối thiểu là một năm nếu công việc ở TEER 0, 1, 2 hoặc 3. Thư nhận việc phải không có thời gian chấm dứt nếu công việc ở TEER 4. Ngoài ra, công việc mà người chủ cho bạn phải cùng trình độ kỹ năng hoặc cao hơn kinh nghiệm việc làm đă giúp bạn có công việc, trừ phi bạn là sinh viên mới tốt nghiệp của một cơ sở giáo dục sau trung học được công nhận ở Atlantic Canada. Đối với một số công việc trong lãnh vực, bạn không cần thư nhận việc ở cùng trình độ kỹ năng hoặc cao hơn kinh nghiệm việc làm đủ tiêu chuẩn.

Khi một người chủ được chỉ định cho bạn công việc, họ sẽ đưa bạn mẫu Offer of Employment to a Foreign National Form (IMM0157).

Kế hoạch định cư:

Sau khi nhận được thư nhận việc từ một người chủ được chỉ định, bạn cần làm việc với một tổ chức để lập kế hoạch định cư. Để làm việc với tổ chức này, bạn cần có mẫu Offer of Employment to a Foreign National Form (IMM0157). Kế hoạch định cư sẽ giúp bạn và gia đình thích nghi với cuộc sống mới ở vùng Atlanctic Canada. Nó sẽ cung cấp cho bạn những tài nguyên và địa chỉ liên hệ hữu ích để giúp bạn cảm thấy được chào đón trong cộng đồng mới của mình. Những kế hoạch định cư này miễn phí.

Khi bạn đã có kế hoạch định cư, hãy đưa một bản cho người chủ của bạn và giữ một bản cho chính bạn. Nếu bạn ở ngoài Canada, hãy mang theo kế hoạch này khi bạn chuyển đến Canada.

Giấy chứng nhận của tỉnh bang:

Sau khi bạn có kế hoạch định cư, tỉnh bang phải xác nhận thư nhận việc của bạn. Quà trình này do người chủ của bạn xử lý. Đừng nộp đơn xin thường trú cho đến khi người chủ của bạn xác nhận rằng thư nhận việc của bạn đă được tỉnh bang chấp thuận.

Nếu tỉnh bang chấp thuận thư nhận việc của bạn, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận. Hãy kèm theo giấy chứng nhận này với đơn xin thường trú.

Kể tư ngày 21 tháng 10 năm 2022, bạn phải làm đơn xin thường trú trên mạng.

Giấy phép lao động tạm thời (không bắt buộc):

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu để xin thường trú, bạn có thể đủ điều kiện để xin giấy phép lao động tạm thời. Giấy phép lao động cho phép bạn làm việc trong khi đơn xin thường trú của bạn đang được xử lý.

Giấy phép lao động chỉ dành cho chương trình Atlantic Immigration Program và có giá trị trong 2 năm chỉ cho phép làm việc cho người chủ đă mời bạn làm việc. Nhận được giấy phép làm việc tạm thời không có nghĩa là đơn xin thường trú của bạn sẽ được chấp thuận.

Để đủ điều kiện xin giấy phép lao động, bạn phải có:

– Thư nhận việc từ một người chủ được chỉ định đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

– Thư giới thiệu của tỉnh bang nơi bạn sẽ làm việc.

Nếu bạn xin giấy phép lao động tạm thời, bạn cần phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ, học vấn và kinh nghiệm việc làm (trừ phi bạn là sinh viên tốt nghiệp từ một trường hậu trung học ở vùng Atlantic Canada) như đã nói ở trên.

Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn nộp đơn trong chương trình Atlantic Immigration Program, đơn của bạn phải bao gồm tất cả những điều sau đây:

– Số của thư nhận việc. Khi điền đơn cho việc trên Employer Pỏtal (https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/partners-service-providers/employer-portal.html), người chủ phải nêu rõ thời hạn của giấy phép lao động là 2 năm.

– Thư giới thiệu của tỉnh bang nơi bạn sẽ làm việc.

– Mẫu Undertaking for an Application for a Work Permit Exempted from a Labour Market Impact Assessment (LMIA) as Part of the Atlantic Immigration Program (AIP) (IMM0156).

– Kết quả kiểm tra ngôn ngữ.

– Bằng chứng về học vấn.

– Bằng chứng về kinh nghiệm.

*****

Tổng hợp, dịch: Hung-Viet Can, RCIC (Quebec)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Định cư PNP Lao động, News Định cư Atlantic AIP, News Du học sinh, News Lao động TT, News Chính sách Du học sinh, News Chính sách Lao động TT

Nguồn tham khảo: Website Chính phủ,