CẬP NHẬT – CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUEBEC 2024 – BÀI 4, DOANH NHÂN

CẬP NHẬT MỚI 2024 VỀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ Ở TỈNH QUEBEC

Chương trình doanh nhân

Chương trình doanh nhân có 3 diện:

1° Công ty canh tân;

2° Khởi nghiệp kinh doanh;

3° Tiếp quản.

Điều kiện lựa chọn tổng quat như sau:

1° có bằng tốt nghiệp đạt được trước ngày nộp đơn và tương ứng ít nhất ở Quebec với bằng tốt nghiệp trung học;

2° có kiến ​​thức về tiếng Pháp nói và nghe ở cấp độ 7 trở lên theo thang trình độ tiếng Pháp của Quebec.

Diện 1: Công ty canh tân (mới)

Kế hoạch kinh doanh của một công ty canh tân có 2 dạng

1° Khởi động một công ty đổi mới;

2° Thực hiện một dự án canh tân.

Dạng 1: Khởi động một công ty đổi mới,

Điều kiện lựa chọn của dạng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như sau:

1° có ý định khởi nghiệp kinh doanh đổi mới một mình hoặc với những người khác bao gồm tối đa 3 ngườ nước ngoài nộp đơn chương trình doanh nhân;

2° có ý định nắm giữ, một mình hoặc cùng với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp có trong đơn, phần vốn góp của doanh nghiệp đổi mới tương ứng với ít nhất 10% giá trị của nó;

3° có được sự hỗ trợ thích hợp từ một tổ chức chuyên về đổi mới nhằm mục đích khởi nghiệp một công ty đổi mới.

Dạng 2: Thực hiện một dự án canh tân

Điều kiện lựa chọn của dạng Thực hiện một dự án canh tân như sau:

1° cư trú tại Quebec ít nhất 2 năm kể từ ngày nộp đơn, được phép làm việc ở đó theo giấy phép lao động không liên quan đến một công việc nhất định;

2° đã bắt đầu một doanh nghiệp đổi mới, một mình hoặc với những người khác, bao gồm tối đa 3 công dân nước ngoài nộp đơn đăng ký làm doanh nhân;

3° nắm giữ, một mình hoặc với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp của họ (nếu có) một phần vốn góp của doanh nghiệp đổi mới tương ứng với ít nhất 10% giá trị của nó;

4° có ý định thực hiện một dự án đổi mới như một phần hoạt động của doanh nghiệp canh tân;

5° có được các dịch vụ hỗ trợ phù hợp từ một tổ chức chuyên về đổi mới.

Diện 2: Khởi nghiệp kinh doanh

Kế hoạch kinh doang của Khởi nghệp kinh doanh có 2 dạng:

1° Công ty đang tiến hanh;

2° Công ty đã khởi công..

Điều kiện lựa chọn của dạng Công ty đang tiến hành như sau:

1° có kinh nghiệm quản lý kinh doanh ít nhất 2 năm trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn;

2° có, cùng với vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống nếu có trong đơn đăng ký, một tài sản ròng có nguồn gốc hợp pháp phải được chứng minh và có giá trị ít nhất là 600 000 $ CAD , số tiền này không bao gồm số tiền quyên góp nhận được trong 6 tháng trước ngày nộp đơn ;

3° có ý định, một mình hoặc cùng với những người khác, bao gồm tối đa 3 người có tên trong đơn xin, để bắt đầu kinh doanh:

  1. a) trong khoảng thời gian tối đa là 2 năm đầu tiên, thực hiện chi tiêu tối thiểu 300 000 $ CAD để khởi động hoặc khai thác một công ty nếu công ty trong vùng Communauté métropolitaine de Montréal hoặc 150 000 $ nếu công ty nằm ngoài vùng Communauté métropolitaine de Montréal;
  2. b) trong đó đương đơn có ý định nắm giữ, một mình hoặc cùng với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp của mình nếu có, một phần vốn góp tương ứng với ít nhất 25% giá trị của số vốn đó;

4° đã được cấp giấy phép lao động sau ngày Bộ trưởng thông báo ý định đưa ra quyết định lựa chọn;

5° không sớm hơn một năm sau khi đăng ký kinh doanh theo Đạo luật tôn trọng tính công khai hợp pháp của doanh nghiệp (chương P-44.1) và không muộn hơn 2 năm sau khi cấp giấy phép lao động:

  1. a) chứng minh đã bắt đầu kinh doanh trong thời gian lưu trú tại Quebec, theo đoạn 3;
  2. b) chứng minh chi phí thành lập hoặc hoạt động của doanh nghiệp và nắm quyền tham gia trong phần vốn góp.

Điều kiện lựa chọn của dạng Công ty đã khởi công như sau:

1° cư trú tại Quebec ít nhất 2 năm kể từ ngày nộp đơn, được phép làm việc ở đó theo giấy phép lao động không liên quan đến một công việc nhất định hoặc hoặc được giấy phép học tập;

2° có, cùng với vợ/chồng hoặc bạn đời nếu có, một tài sản ròng có nguồn gốc hợp pháp phải được chứng minh và có giá trị ít nhất là 300 000 $ CAD, số tiền này không bao gồm số tiền quyên góp nhận được trong 6 tháng trước ngày nộp yêu cầu;

3° đã bắt đầu kinh doanh, một mình hoặc với những người khác, bao gồm tối đa 3 người nước ngoài nộp đơn trong chương trình doanh nhân;

4° nắm giữ, một mình hoặc với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp của họ nếu có, quyền tham gia vào phần vốn góp của công ty tương ứng vớiít hơn 25% giá trị;

(5) chứng minh tính chất hiệu quả của việc thành lập doanh nghiệp không sớm hơn một năm sau khi đăng ký theo Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) (Đạo luật tôn trọng tính công khai pháp lý của doanh nghiệp (chương P-44.1).

Diện 3: Tiếp quản

Dự án kinh doanh Tiếp quản gồm có 2 dạng như sau:

1° Công ty đang trong quá trình mua lại;

2° Công ty đã được mua lại.

Các điều kiện lựa chọn của dạng Công ty đang trong quá trình mua lại như sau:

1° cùng với vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống nếu có, có một tài sản ròng có nguồn gốc hợp pháp phải được chứng minh và có giá trị ít nhất là 600 000 $ CAD, số tiền này không bao gồm số tiền quyên góp nhận được trong 6 tháng trước ngày nộp yêu cầu ;

2° có ý định mua lại, một mình hoặc với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp của họ nếu có, quyền kiểm soát một doanh nghiệp đang hoạt động ít nhất là 5 năm kể từ khi một hoặc nhiều người chuyển nhượng, và không ai trong số họ được chọn theo Chương trình Doanh nhân trong 5 năm trước ngày chuyển nhượng người hoặc không phải là một nhóm mà người nắm giữ quyền kiểm soát đã được chọn;

3° có ý định thực hiện, một mình hoặc cùng với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp của mình nếu có, các chi phí cần thiết cho mục đích mua lại này, với giá trị tối thiểu là 300 000 $ CAD khi cơ sở chính của doanh nghiệp ở Quebec là nằm trong trong vùng Communauté métropolitaine de Montréal hoặc 150 000 $ CAD khi nó nằm bên ngoài vùng Communauté métropolitaine de Montréal;

4° có được các dịch vụ hỗ trợ thích hợp từ một tổ chức chuyên tiếp quản nhằm mục đích giành quyền kiểm soát doanh nghiệp;

5° đưa ra đề nghị mua lại với mục đích phù hợp với yêu cầu của đoạn 2 và 3 không quá 2 năm kể từ ngày nộp đơn

Các điều kiện lựa chọn của dạng Công ty đã được mua lại như sau:

1° cư trú tại Quebec ít nhất 2 năm kể từ ngày nộp đơn, được phép làm việc ở đó theo giấy phép lao động không liên quan đến một công việc nhất định hoặc hoặc được giấy phép học tập;

2° cùng với vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống nếu có, có một tài sản ròng có nguồn gốc hợp pháp phải được chứng minh và có giá trị ít nhất là 300 000 $ CAD, số tiền này không bao gồm số tiền quyên góp nhận được trong 6 tháng trước ngày nộp yêu cầu ;

3° mua lại và nắm giữ, một mình hoặc với vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp của họ nếu có, quyền kiểm soát một doanh nghiệp đang hoạt động ít nhất 5 năm từ một hoặc nhiều người chuyển nhượng, không ai trong số họ được chọn theo Chương trình doanh nhân trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn hoặc không phải là một nhóm có chủ sở hữu kiểm soát đã được lựa chọn;

4° có được các dịch vụ hỗ trợ thích hợp từ một tổ chức chuyên tiếp quản nhằm mục đích giành quyền kiểm soát công ty.

*****

Tổng hợp, dịch: Hung-Viet Can, RCIC (Quebec)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Di trú bang Quebec, News Định cư Quebec Business, News Biz Immigration

Nguồn tham khảo: Website Chính phủ Quebec