BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

96% sinh viên tốt nghiệp British Columbia Institute of Technology được tuyển dụng vì trường sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ, phát triển kỹ năng thực tiễn và chuẩn bị cho sự nghiệp mà bạn đeo đuổi.

Chương trình nổi bật:
♦ Kinh doanh
♦ Kỹ thuật
♦ Máy tính
♦ Kỹ thuật Bảo trì Máy bay
♦ Kiến trúc

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay